در حال نمایش یک نتیجه

درایو سری vx4

کنتــرل دور هــای کوچــک اقتصــادی ســری VX4 بــرای ســازنده تجهیـزات صنعتـی بـا تـوان پاییـن طراحـی شـده انـد. اینورتـر دارای تابــع کنتــرل  V/Fو تابــع  ،PID ســرعت چنــد مرحلــهای، ترمــز ،DC ارتبــاط  Modbus و غیــره ،دارای قابلیــت هــای بســیاری مــی باشــد کــه فضــای نصــب کمتــری را نیــز اشــغال میکنــد . کاربرد های درایو : ایـن درایـو در ماشـین آلات بسـته بنـدی، ماشـین آلات مـواد غذایی، ماشــین آلات نســاجی، ماشــین حکاکــی ، ماشــین بــرش ، ماشــین آلات کابــل ، تجهیــزات انتقــال ، تجهیــزات نجــاری ، کمپرســور هــوا و... کاربــرد دارد. a2